Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Rekrutacja

Podział na grupy:

Grupa I

 1. Kacper B.II M
 2. Damian S.II M
 3. Mariusz G.II M
 4. Dawid P.II M
 5. Krzysztof Ł.II M
 6. Ewelina T.II M
 7. Janusz Ch.II M
 8. Wiktor G.II M
 9. Jan Jakub K.II M
 10. Damian M.II M
 11. Paweł S.II M
 12. Jakub T.II M
 13. Bartosz B.II M
 14. Sebastian P.II M
 15. Marcin G.II M
 16. Dominik W.II M
 17. Karol B.II E
 18. Patryk S.II E
 19. Adrian K.II E
 20. Przemysław Z.II E
 21. Patryk K.III E
 22. Patryk P.III E

Grupa II

 1. Zbigniew G.II E
 2. Mateusz Bd.II E
 3. Szymon B.II E 
 4. Kamil K.II E
 5. Karol K.II E
 6. Mateusz Bk.IIE
 7. Krzysztof P.II S
 8. Michał S.II S
 9. Łukasz M.II S
 10. Dawid C.II S
 11. Kamil C.II S
 12. Wojciech K.II S
 13. Hubert Ś.II S
 14. Jakub M.II S
 15. Piotr R.III E
 16. Wiesław Ż.III E
 17. Marceli Ł.III E
 18. Mateusz D.III E
 19. Karol K.III E
 20. Radosław K.III E
 21. Adam S.III E
 22. Rafał S.III E

Grupa III

 1. Krystian B.III I
 2. Paweł B.III I
 3. TomaszG.III I
 4. Cezary L.III I
 5. Wioleta K.III I
 6. Patryk R.III I
 7. Kamil S.III I
 8. Maciej M.III I
 9. Adam G.III I
 10. Kacper K.III I
 11. Patryk B.III I
 12. Piotr O.III I
 13. Jakub T.III I
 14. Karol Z.III I
 15. Mateusz K. K.III I
 16. Adrian K.III I

 

Formularz zgłoszeniowy

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

§1

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu " PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§2

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w okresie 01.09.2016-31.12.2017.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich technikum w zawodzie mechatronik, elektryk i mechanik pojazdów samochodowych oraz klas trzecichtechnikum w zawodzie informatyk i elektryk.
 4. W projekcie wezmą udział dwie grupy: grupa I - 22 osobowai grupa II - 28 osobowa. I grupa obejmujeuczniów klas trzecich technikum w zawodzie informatyk 14 osób)i elektryk (8osób), II grupa obejmuje uczniów klas drugich technikum w zawodzie mechatronik (14 osób), elektryk (8 osób) i mechanik pojazdów samochodowych (6 osób).

§3

Termin i miejsce przeprowadzenia rekrutacji

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w terminie 02.12.2016- 09.12.2016.

§4

Skład komisji rekrutacyjnej

W skład zespołu rekrutacyjnego wchodzą:

 • kierownik projektu – p. Sylwia Gradowska
 • koordynator projektu – p. Rafał Bućkowski
 • kierownik kształcenia praktycznego – p. Andrzej Borawski
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych – p. Michał Niedźwiecki, p. Kamil Zalewski, p. Rafał Chodorowski
 • nauczyciel języka angielskiego – p. Sylwia Kalicka

§5

Uczestnicy projektu

1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

 • z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie;
 • złoży poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny do godz. 12:00 09.12.2016r;
 • osiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty;
 • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku uczniów niepełnoletnich – posiada zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.

 

2. Uczestnikami projektu, mogą być uczniowie, którzy spełniają większą liczbę następujących kryteriów:

 • posiadają najwyższe wyniki z kształcenia ogólnego i zawodowego realizowanego w ramach zajęć szkolnych
 • zamieszkują na terenie wiejskim lub dojeżdżają codziennie do szkoły z innych miejscowości,
 • pochodzą z rodziny o niskim statusie ekonomicznym,
 • pochodzą z rodzin niepełnych,
 • posiadają opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,
 • posiadają wysoką frekwencję,
 • wyrażą zgodę na uczestnictwo w praktykach zagranicznych w wymiarze co najmniej 28 dni.

§6

Kryteria rekrutacyjne

1.  W celu ujednolicenia i ustalenia obiektywnej listy osób uczestniczących w projekcie przyjęta będzie punktacja wagowa dla kryteriów naboru ujętych w §5 pkt.2 wg zasady:

a) ocena z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016 w skali:

celujący                               10pkt.;

 bardzo dobry                   8 pkt.;

dobry                                   6 pkt.;

dostateczny                      5 pkt.;

dopuszczający                  2 pkt.

b) średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 w skali :

powyżej 5                          18 pkt.;

5–4,5                                    15 pkt. ;

4,5–4                                    12 pkt.; 

4–3,5                                    9 pkt.;

3,5–3                                    6 pkt.;

Poniżej 3                             1 pkt.

c) zamieszkanie na terenie wiejskim      3 pkt.

d) opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 5 pkt.

e) codzienny dojazd do szkoły:

poniżej 10km                                    1 pkt.;  

od 10 do 20 km                                2 pkt.;

powyżej 20 km                                                 3 pkt.

f) zamieszkanie w bursie,  internacie, na stancji                               2pkt.,

g) za korzystanie z pomocy finansowej                                2pkt;

h) struktura rodziny:     

pełna                                                   1 pkt.;

 inna                                                     2pkt;

i)ocena z zachowania w roku szkolnym 2014/2015 w skali

wzorowe                            10pkt;

bardzo dobre                    8pkt. ;

dobre                                   6pkt.;

poprawne                          3pkt. ;

nieodpowiednie              2pkt. ;

naganna                              0pkt.;

j) frekwencja na zajęciach lekcyjnych - liczba godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w roku szkolnym 2014/2015 w skali:

0 godz.                                                 8pkt.;

1-3 godz.                             6pkt.;

4-10 godz.                          3pkt.;

powyżej 10 godz.            0pkt.

k) dodatkowe punkty jakie może uzyskać uczeń na podstawie opinii  wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotów zawodowych, nauczyciela języka –maksymalnie 10pkt.

l) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów uczniowie odbędą rozmowę w języku angielskim, która zostanie oceniona w skali 0-5 pkt.

§7

Składanie formularzy zgłoszeniowych

 1. Termin składania formularzy: 02-09 grudnia 2016 roku.
 2. Formularze rekrutacyjne należy składać do pani Sylwii Gradowskiej (sala 319) lub pana Rafała Bućkowskiego (sala 140 lub 142).

§8

Wyniki rekrutacji

 1. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 12 grudnia 2016 roku.
 2. Wyniki rekrutacji zostanę opublikowane na stronie internetowej projektu oraz wywieszone na tablicy informacyjnej projektu w szkole.
 3. W wyniku rekrutacji zostanie wybranych 50 uczestników projektu oraz 2 uczniów rezerwowych z każdej klasy.

4. Zostanie utworzona lista rezerwowa chętnych nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którzy wejdą w miejsce uczniów rezygnujących z przyczyn losowych.

Procedura odwoławcza

Uczniom, którzy nie zostaną zakwalifikowani do projektu przysługiwać będzie prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z procedurą odwoławczą:

1. Każdemu uczniowi  nr 5 spełniającemu wymagania rekrutacyjne, który nie zakwalifikował się do projektu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy uczestników.

2. Odwołanie uczeń składa w formie pisemnej do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

3. Komisja rekrutacyjna udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania.