Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”

                                                                         § 1                                                   

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie: „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”, realizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w oparciu o umowę numer nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-24343z Narodową Agencją w ramach programu PO WER VET.

 

§ 2

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje się poniższe definicje:

 1. Projekt – zespół działań i przedsięwzięć realizowanych w ZSMiO nr 5 w Łomżyw okresie 01.09.2016-31.12.2017 roku w oparciu o umowę numer nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-24343z Narodową Agencją.
 2. ZSMiO nr 5 - Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Łomży
 3. Uczestnik – uczeń ZSMiO nr 5 w Łomży , pobierający naukę w jednym z zawodów; technik informatyk, technik mechatronik, lub technik pojazdów samochodowych , który przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacyjną do uczestnictwa w projekcie i został zakwalifikowany do wyjazdu na praktyki zagraniczne.
 4. Kierownik projektu – Sylwia Gradowska, nauczyciel ZSMiO nr 5 w Łomży.
 5. Koordynator Projektu – Rafał Bućkowski, nauczyciel ZSMiO nr 5 w Łomży.
 6. Opiekun – nauczyciel sprawujący opiekę nad uczestnikami Projektu w trakcie odbywania praktyk.

 § 3

Informacje o projekcie

14 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik, 6 uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 16 uczniów w zawodzie technik elektryk oraz 14 uczniów zawodzie technik informatyk. Zostanie przygotowana również lista rezerwowa – po dwóch rezerwowych uczestników dla każdej grupy wyjazdowej.

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w okresie 01.09.2016 – 31.12. 2017.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZSMiO nr 5 pobierających naukę
  w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechatronik i technik informatyk.
 3. Projekt skierowany jest do 50 uczniów:
 4. W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w:

  a) Przygotowaniu językowo – kulturowym, obejmującym:
 • Warsztaty kulturowe – 10 godzin
 • Warsztaty pedagogiczne – 5 godzin
 • Zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 30 godzin z podziałem na trzy grupy (dodatkowo w zajęciach biorą udział uczestnicy z listy rezerwowej)
 • Zajęcia z języka angielskiego zawodowego z uwzględnieniem kierunku nauczania w wymiarze 15 godzin dla każdej grupy (dodatkowo w zajęciach biorą udział uczestnicy z listy rezerwowej)
 • Zajęcia językowe z języka włoskiego w wymiarze 30 godzin z podziałem na trzy grupy przeprowadzone w Polsce (dodatkowow zajęciach biorą udział uczestnicy z listy rezerwowej)
 • Zajęcia z języka włoskiego w wymiarze 10 godzin przeprowadzone we Włoszech

b)      warsztatach pedagogicznych w wymiarze 5 godzin

c)     4- tygodniowych praktykach zorganizowanych przez instytucję AMFI International w Celano lub Avezzano dotyczy uczniów z ZSMiO nr 5 kształcących się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych oraz technik elektryk.

5.      Terminy wyjazdów:

I grupa: uczniowie klas III pobierający naukę w zawodzie technik informatyk i technik elektryk: 03.05.2017 – 31.05.2017

II grupa: uczniowie klas II kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik elektryk i technik mechatronik: 31.08.2017 – 28.09.2017

 

§ 4

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

 

1.      Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów promocyjnych.

2.      W celu zapewnienia jak najlepszej realizacji Projektu każdy Uczestnik zobowiązuje się do:

 • przestrzegania zapisów „Regulaminu rekrutacji”i „ Regulaminu uczestnictwa w projekcie”,
 • systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne (brak godzin nieusprawiedliwionych)
 • uzyskania pozytywnych ocen w trakcie klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej z języka angielskiego i przedmiotów zawodowych
 • zawarcia umowy o staż zgodnie z założeniami Programu PO WER.
 • uczestnictwa w zajęciach i działaniach zaplanowanych w ramach realizacji projektu (podpisy na listach obecności),
 • wypełniania w trakcie zajęć oraz po zakończeniu praktyk testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po powrocie ze stażu (MobilityTool) .
 • współpracy z kierownikiem, koordynatorem, opiekunami i nauczycielami zaangażowanymi przy realizacji projektu,
 • przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa szczególnie podczas podróży oraz w trakcie pobytu na terenie Włoch,
 • przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,
 • nie oddalania się samodzielnego od grupy podczas wycieczek i wyjazdów.

3. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do założenia konta bankowego na własne nazwisko w celu przelania środków na opłacenie przelotu i kosztów utrzymania.

§ 5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Kierownika Projektu w terminie do 7 dni od dnia Konferencji Rozpoczynającej Projekt (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego).
 2. Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa wyłącznie w przypadku bardzo ważnych powodów osobistych, losowych lub zdrowotnych. Rezygnacja musi być złożona na piśmie. Należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji, (np. zwolnienie lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. Decyzję o konieczności zwrotu poniesionych kosztów podejmuje Kierownik Projektu.
 3.  W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w zadaniach projektowych lub wykluczenia z udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w projekcie (np. koszt transportu) oraz otrzymanych materiałów dydaktycznychi szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji lub wykluczenia.

 

§6

 Wykluczenie uczestnika z udziału w Projekcie

 Zespół projektowy zastrzega sobie prawo wykluczenia ucznia z udziału w projekcie w przypadku:

 • nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach realizacji projektu w ilości przekraczającej 10% ogólnej liczby zajęć
 • zaliczenie testów sprawdzających opanowanie języka poniżej 50%
 •  drastycznego naruszenia zapisów regulaminu uczestnictwa w projekcie.

§7

Postanowienia końcowe

 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.