Zakupy/zapytania

 

 ________________________________________________________________________________________________________________


 

Usługa transportowa
.................................................................
(przedmiot zamówienia)

 

Nazwa i adres Zamawiającego:        

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Przewóz osób- Marek Czapkowski
18-206 Białystok ul. Nowowarszawska 128

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

Lp.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Przewóz osób- Marek Czapkowski
18-206 Białystok ul. Nowowarszawska 128

1554,00 zł

2

PKS w Ostrołęce
ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośka" 1
07-412 Ostrołęka

2200,00 zł

3

BURABUS ul Skorupska 34/25 Białystok

2300,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 18-400 Łomża Al. J. Piłsudskiego

2334,00 zł

 

Łomża, dn. 13.06.2016

 

 ________________________________________________________________________________________________________________


 

Ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne
.................................................................
(przedmiot zamówienia)

Nazwa i adres Zamawiającego:        

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
przedstawiciela, którego ofertę wybrano:

Agencja Ubezpieczeniowa
Magdalena Parzych
ul. Sienkiewicza 10 lok 21
18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

Lp.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres przedstawiciela ubezpieczeniowego

Firma ubezpieczająca

Cena oferty

1

Agencja Ubezpieczeniowa Magdalena Parzych ul. Sienkiewicza 10 lok 21
18-400 Łomża

Gothaer

1886,00 zł

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Sybiraków 6

18-400 Łomża

UNIQA

2001,00 zł

3

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA
Biała Podlaska ul. Narutowicza 10

WARTA

2389,00 zł

4

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

InterRisk
Vienna Insurance Group

4108,72 zł

5

Compensa TU S.A. VIG
Białystok ul. Mazowiecka 48

Compensa

4221,00 zł


Łomża, dn. 13.06.2016

 

 ________________________________________________________________________________________________________________


 

Łomża, dn. 07.06.2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty

na usługi transportowe

 

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży  ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty na usługi transportowe dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA102-015016.

 

            W ramach usługi transportowej Zamawiający przewiduje przetransportowanie wymienionej grupy osób według harmonogramu:

- przewóz grupy 23 osób wraz z bagażami (do 20 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Łomża – Warszawa lotnisko Modlin  dnia 3 września 2016 – godzina odlotu grupy 21.00 (miejsce i czas wyjazdu: ZSMiO Łomża godz. 16.00)

- podróż powrotna grupy wraz z bagażami (do 20 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Warszawa lotnisko Modlin – Łomża w dniu 1 października 2016 – planowana godzina przylotu 20.35.

 

Termin wykonania zamówienia oraz jego harmonogram został przedstawiony powyżej.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za usługę przewozu.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną na adres: erasmus@zsmio.pl , faksem na nr (86)218-62-39 lub złożyć w sekretariacie zamawiającego do dnia 13.06.2016r. godz. 12.00 wpisując w temacie wiadomości – Oferta na usługę transportową.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 13.06.2016r.  o godz. 13.00.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Dariusz Śliwecki – tel. 504 169 628

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

                                                                                 

…....................................................                                   ……………………............……….

( podpisy osób: sporządzającej i akceptującej)                             (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby  upoważnionej)             

 

Załącznik nr 1 – Oferta

 

Załącznik nr 1

....................................................

                                                                                                          (miejscowość, data)

..................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres

 

nr tel....................... nr fax..............................)

 

OFERTA

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  na usługi transportowe dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA102-015016.  

 

W ramach usługi transportowej Zamawiający przewiduje przetransportowanie wymienionej grupy osób według harmonogramu:

- przewóz grupy 23 osób wraz z bagażami (do 20 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Łomża – Warszawa lotnisko Modlin  dnia 3 września 2016 – godzina odlotu grupy 21.00 (miejsce i czas wyjazdu: ZSMiO Łomża godz. 16.00)

- podróż powrotna grupy wraz z bagażami (do 20 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Warszawa lotnisko Modlin – Łomża w dniu 1 października 2016 – planowana godzina przylotu 20.35.

 

                Oferuję(my) wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

      

Wartość zamówienia

Cena brutto z 1 km

Szacowana ilość kilometrów na trasie

Łomża-Warszawa

Warszawa -Łomża

Całkowita cena brutto za transport

 

 

 

 

 

……………………………………. 

 

                                                                                            (data i podpis Wykonawcy)


 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 2

UMOWA nr ……………..

Zawarta w dniu ………………..., pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży  ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, reprezentowanym przez Jacka Koconia – Dyrektora Szkoły działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Łomża z dnia 01.06.2015 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

 a firmą przewozową:     ……………………………………………… 

…………………………………… , zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie transportu młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży na i z lotniska, która będzie realizować staże zagraniczne w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

§ 2

Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy będzie transport osób według harmonogramu:

- przewóz grupy 23 osób wraz z bagażami (do 20 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Łomża – Warszawa lotnisko w Modlinie  dnia 3 września 2016 – godzina odlotu grupy 21.00 (miejsce i czas wyjazdu: ZSMiO Łomża godz. 15.00)

- podróż powrotna grupy 23 osób wraz z bagażami (do 20 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Warszawa lotnisko Chopina – Łomża w dniu 1 października 2016 – planowana godzina przylotu 20.35.

§ 3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego pojazdu, skontrolowanego w dniu wyjazdu przez policję, do przewozu wyżej wymienionych osób wraz z bagażem w warunkach o wysokim standardzie.

§ 4

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd zaplanowaną trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie techniczne.

 

 

§ 6

W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez policję lub inne organy do tego uprawnione do jazdy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny.

§ 7

1.        Wartość usługi strony ustalają na ……………..zł brutto.
Słownie: ……………………………… złotych …………… groszy

2.        Strony ustalają, iż ceny określone w ust.1 nie wzrosną przez cały okres trwania umowy.

3.        Zapłata za wykonanie zlecenia płatna będzie po wykonaniu usługi dnia 1.10.2016r.  z rachunku Zleceniodawcy na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na wystawionym rachunku w terminie 14 dni od daty otrzymania go przez Zamawiającego.

4.        W przypadku wycofania się Zleceniobiorcy z realizacji umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania transportu grupy przez innego przewoźnika w warunkach nie gorszych niż oferowane przez Zleceniobiorcę po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu zmiany przez Zamawiającego.  Z tytułu wykonania umowy przez innego przewoźnika Zamawiający zapłaci kwotę nie wyższą niż ta ustalona w ust.1.

5.        W przypadku nie dotrzymania warunków umowy Zleceniobiorca zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 50% wartości zlecenia.


§ 8

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn.zm.).

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Zleceniodawca                                                                                     Zleceniobiorca

 

     …………………………                                                                          ……………………..

 

 Plik do pobrania - zapytanie transport na wrzesień z załącznikami

 

 ________________________________________________________________________________________________________________


 

Łomża, dn. 07.06.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

- ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne

 

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży  ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA102-015016.

 

            W ramach ubezpieczenia Zamawiający przewiduje wyjazd 23 osób (21 osób w wieku do 20 lat, 2 opiekunów do 45 lat) do Włoch w okresie 03.09.2016 do 01.10.2016:

Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż podana w tabeli i zakres ubezpieczenia obejmuje:

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Minimalna suma
ubezpieczenia (zł)

1.

Koszty leczenia i Assistance

                  120 000

2.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

                    10 000

3.

Odpowiedzialność Cywilna

                    20 000

4.

Bagaż podróżny

                         500

- praca fizyczna wykonywana za granicą

-ubezpieczenie na czas podróży,

- wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy),

- śmierć (w tym 100% zwrotu kosztów sprowadzenia zwłok z zagranicy).

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za ubezpieczenie osób.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną na adres: erasmus@zsmio.pl lub złożyć w sekretariacie zamawiającego do dnia 13.06.2016r. godz. 12.00 wpisując w temacie wiadomości – Oferta na ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 13.06.2016r.  o godz. 13.00

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Dariusz Śliwecki –tel. 504 169 628

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

                       

                                                          

…....................................................                                   ……………………............……….

( podpisy osób: sporządzającej i akceptującej)                             (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby  upoważnionej)             

 

Załącznik nr 1 – Oferta

 

Załącznik nr 1

....................................................

                                                                                                          (miejscowość, data)

..................................................................................

(nazwa Firmy ubezpieczeniowej, adres

 

nr tel....................... nr fax..............................)

 

OFERTA

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  na ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA102-015016.  

 

Oferuję(my) ubezpieczenie będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- 23 osoby (21 osób w wieku do 20 lat, 2 opiekunów do 45 lat) do Włoch

- okres 03.09.2016 do 1.10.2016

Nazwa firmy ubezpieczającej

 

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (zł)

Składka brutto (zł)

1.

Koszty leczenia i Assistance
(w tym 100% zwrotu kosztów sprowadzenia zwłok z zagranicy)      

 

 

2.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 

 

3.

Odpowiedzialność Cywilna

 

 

4.

Bagaż podróżny

 

 

5.

Praca fizyczna wykonywana za granicą

                              

 

 

 

Razem składka brutto (zł)

 

 

                Do oferty dołączam KALKULACJĘ UBEZPIECZENIA I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA

      

 

                                                                                     ……………………………………. 

 

                                                                              (data i podpis Przedstawiciela Firmy Ubezpieczeniowej)

 

Plik do pobrania - zapytanie ubezpieczenie włochy

 ________________________________________________________________________________________________________________


 

Łomża, dn. 11.03.2016r.

 

Aneks nr1 do Notatki z wyboru najkorzystniejszej oferty

            W związku z wycofaniem oferty Compensa Voyager na kwotą 1621 zł na ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne przez:
Agencję Usług Ubezpieczeniowych Sławomir Kosiński ul. Kanarkowa 5 18-400 Łomża

            Z ofert złożonych przez inne firmy ubezpieczeniowe do realizacji zostało wybrane ubezpieczenie Gothaer  na kwotę 1804 zł oferowane przez:
Agencję Ubezpieczeniową Magdalena Parzych ul. Sienkiewicza 10 lok 21 18-400 Łomża

Lp.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres przedstawiciela ubezpieczeniowego

Firma ubezpieczająca

Cena oferty

1

Agencja Ubezpieczeniowa Magdalena Parzych ul. Sienkiewicza 10 lok 21
18-400 Łomża

Gothaer

1804,00 zł

2

Agencja Ubezpieczeniowa Magdalena Parzych ul. Sienkiewicza 10 lok 21
18-400 Łomża

Generali

1845,00 zł

3

ISOPIA Sp. zo.o. ul Warszawska 49/35
25-531 Kielce

Generali

1951,00 zł

4

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

InterRisk
Vienna Insurance Group

2309,56 zł

5

Compensa TU S.A. VIG
Filia w Łomży
Al. Piłsudskiego 87, 18-404 Łomża

Compensa

2586,00 zł

6

PZU Sylwia Chrzanowska
Szczecin

PZU

2646,41 zł

7

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Sybiraków 6

18-400 Łomża

UNIQA

2935,00 zł

Oferta wycofana przez Agenta Ubezpieczeniowego

1

Agencja Usług Ubezpieczeniowych Sławomir Kosiński ul. Kanarkowa 5
18-400 Łomża

Compensa

1621,00 zł

Oferta nie spełniająca wymogów zapytania ofertowego

1

Agent Ubezpieczeniowy PZU SA

Ul. Kazańska 18-400 Łomża

PZU

2169,20 zł

 ________________________________________________________________________________________________________________


 

Ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne
.................................................................
(przedmiot zamówienia)

 

Nazwa i adres Zamawiającego:        

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża

 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
przedstawiciela, którego ofertę wybrano:

 

Agencja Usług Ubezpieczeniowych
Sławomir Kosiński
ul. Kanarkowa 5
18-400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres przedstawiciela ubezpieczeniowego

Firma ubezpieczająca

Cena oferty

1

Agencja Usług Ubezpieczeniowych Sławomir Kosiński ul. Kanarkowa 5 18-400 Łomża

Compensa

1621,00 zł

2

Agencja Ubezpieczeniowa Magdalena Parzych ul. Sienkiewicza 10 lok 21
18-400 Łomża

Gothaer

1804,00 zł

3

Agencja Ubezpieczeniowa Magdalena Parzych ul. Sienkiewicza 10 lok 21
18-400 Łomża

Generali

1845,00 zł

4

ISOPIA Sp. zo.o. ul Warszawska 49/35
25-531 Kielce

Generali

1951,00 zł

5

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

InterRisk
Vienna Insurance Group

2309,56 zł

6

Compensa TU S.A. VIG Filia w Łomży
Al. Piłsudskiego 87, 18-404 Łomża

Compensa

2586,00 zł

7

PZU Sylwia Chrzanowska Szczecin

PZU

2646,41 zł

8

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Sybiraków 618-400 Łomża

UNIQA

2935,00 zł

Oferta nie spełniająca wymogów zapytania ofertowego

1

Agent Ubezpieczeniowy PZU SA

Ul. Kazańska 18-400 Łomża

PZU

2169,20 zł

 


Łomża, dn. 10.03.2016

 

 ________________________________________________________________________________________________________________


Łomża, dn. 02.03.2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty

- ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne

 

 

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży  ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

 

            W ramach ubezpieczenia Zamawiający przewiduje wyjazd 22 osób (20 osób w wieku do 20 lat, 2 opiekunów do 45 lat) do Włoch w okresie 03.05.2016 do 31.05.2016:

Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż podana w tabeli i zakres ubezpieczenia obejmuje:

 

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Minimalna suma
ubezpieczenia (zł)

1.

Koszty leczenia i Assistance

                  120 000

2.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

                    10 000

3.

Odpowiedzialność Cywilna

                    20 000

4.

Bagaż podróżny

                         500

- praca fizyczna wykonywana za granicą

-ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące uszkodzenie lub zagubienie bagażu);

- odpowiedzialność cywilną (ubezpieczenie od odpowiedzialności),

- wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy),

- śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za ubezpieczenie osób.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną na adres: erasmus@zsmio.pl lub złożyć do sekretariatu zamawiającego do dnia 10.03.2016r. godz. 12.00 wpisując w temacie wiadomości – Oferta na ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10.03.2016r.  o godz. 13.00

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Dariusz Śliwecki –tel. 504 169 628

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

                

…....................................................                                   ……………………............……….

( podpisy osób: sporządzającej i akceptującej)                             (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby  upoważnionej)             

 

Załącznik nr 1 – Oferta

 

 

Załącznik nr 1

 

....................................................

  (miejscowość, data)

 

..................................................................................

(nazwa Firmy ubezpieczeniowej, adres

nr tel....................... nr fax..............................)

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

OFERTA

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  na ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.  

 

Oferuję(my) ubezpieczenie będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- 22 osoby (20 osób w wieku do 20 lat, 2 opiekunów do 45 lat) do Włoch

- okres 03.05.2016 do 31.05.2016

 

Nazwa firmy ubezpieczającej

 

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (zł)

Składka brutto (zł)

1.

Koszty leczenia i Assistance
(w tym przywiezienie zwłok do kraju)           

 

 

2.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 

 

3.

Odpowiedzialność Cywilna

 

 

4.

Bagaż podróżny

 

 

5.

Praca fizyczna wykonywana za granicą

                              

 

 

 

Razem składka brutto (zł)

 

 

 

 

                Do oferty dołączam KALKULACJĘ UBEZPIECZENIA

                                                                                     ……………………………………. 

 

 

                                                                              (data i podpis Przedstawiciela Firmy Ubezpieczeniowej)

 

 

 

 

 

Plik do pobrania - Zapytanie ubezpieczenie

 

________________________________________________________________________________________________________________


Usługa transportowa
.................................................................
(przedmiot zamówienia)

 

Nazwa i adres Zamawiającego:        

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano:

"Łomżyniak"
Piotr Tułowiecki
18-400 Łomża ul. Chopina 1/2

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

Lp.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

"Łomżyniak" Piotr Tułowiecki 18-400 Łomża ul. Chopina 1/2

1428,00 zł

2

Firma Transportowa "Andrzej Bus" Andrzej Zalewski 18-400 Łomża ul. Kieszkowa 122

1800,00 zł

3

P.H.U. EMAR Ryszard Krakowiak i Maria Krakowiak s.c. 07-430 Myszyniec ul. Sienkiewicza 2

1927,20 zł

4

Przedsiębiorstwo Handlowo- Turystyczne "ROBIN" Górscy Sp.J. 18-400 Łomża ul. Bema 37

1970,00 zł

5

BURABUS ul Skorupska 34/25 Białystok

2190,00 zł

6

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 18-400 Łomża Al. J. Piłsudskiego

2411,80 zł

 

Łomża, dn. 28.01.2016________________________________________________________________________________________________________________


 

Łomża, dn.19.01.2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR

- na usługi transportowe

 

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży  ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty na usługi transportowe dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

 

            W ramach usługi transportowej Zamawiający przewiduje przetransportowanie wymienionej grupy osób według harmonogramu:

- przewóz grupy 22 osób wraz z bagażami (do 32 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Łomża – Warszawa lotnisko Chopina  dnia 3 maja 2016 – godzina odlotu grupy 12.20 (miejsce i czas wyjazdu: ZSMiO Łomża godz. 8.00)

- podróż powrotna grupy wraz z bagażami (do 32 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Warszawa lotnisko Chopina – Łomża w dniu 31 maja 2016 – planowana godzina przylotu 17.50.

Termin wykonania zamówienia oraz jego harmonogram został przedstawiony powyżej.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za usługę przewozu.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną na adres:erasmus@zsmio.pl , faksem na nr (86)218-62-39 lub złożyć do sekretariatu zamawiającego do dnia 28.01.2016r. godz. 12.00 wpisując w temacie wiadomości – Oferta na usługę transportową.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28.01.2016r.  o godz. 13.00.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Dariusz Śliwecki – tel. 504 169 628

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

…....................................................                                   ……………………............……….

( podpisy osób: sporządzającej i akceptującej)                             (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby  upoważnionej)             

 

Załącznik nr 1 – Oferta

 

Załącznik nr 1

 ....................................................

  (miejscowość, data)        

..................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres

nr tel....................... nr fax..............................)

 

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  na usługi transportowe dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.  

W ramach usługi transportowej Zamawiający przewiduje przetransportowanie wymienionej grupy osób według harmonogramu:

- przewóz grupy 22 osób wraz z bagażami (do 32 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Łomża – Warszawa lotnisko Chopina  dnia 3 maja 2016 – godzina odlotu grupy 12.20 (miejsce i czas wyjazdu: ZSMiO Łomża ul. Przykoszarowa 22 godz. 8.00)

- podróż powrotna grupy wraz z bagażami (do 32 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Warszawa lotnisko Chopina – Łomża w dniu 31 maja 2016 planowana godzina przylotu 17.50.

                Oferuję(my) wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

 

Wartość zamówienia

Cena brutto z 1 km

Szacowana ilość kilometrów na trasie

Łomża-Warszawa

Warszawa-Łomża

Całkowita cena brutto za transport

 

 

 

 

 

…………………………………….

                                                                                            (data i podpis Wykonawcy)

 

 ________________________________________________________________________________________________________________


Łomża 4.11.2015 r.

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych w celu realizacji projektu  „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ wybrano firmę OFFICE CENTER s.c., Aleja Legionów 30, 18-400 Łomża,  która zaproponowała najniższą cenę 633,81 zł brutto.


 

Łomża 1.11.2015 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża działając zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2014/2015 z dnia 20.04.2015r. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurowych w celu realizacji projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany będzie dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI: do 6.11.2015 r.

W załączniku przedstawiono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wymagania zamawiającego i  zaoferuje najniższą cenę. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny

Ofertę należy złożyć do dnia 4.11.2015r.  do godz. 1000w siedzibie drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@zsmio.pl. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 4.11.2015r. o godz. 10.35 w pokoju 105.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Sylwia Gradowska – kierownik projektu tel.: 692076672

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

- na stronie internetowej Zamawiającego  - http://www.efs.zsmio.pl/erasmus2015/?zakupy-zapytania-ofertowe.

 

………………………………..…                     ….…..…………..…………………...............…

(podpis osoby sporządzającej)                       (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

Załącznik nr 1

Szczegółowy zakres zamówienia

 

 

produkt

Liczba sztuk

cena brutto

UWAGI

1. Zeszyty A4 80 kartkowy w kratkę z okładką jednokolorową

40

 

 

2. Teczka kartonowa z gumką A4

40

 

 

3. Segregator A4 grzbiet 80 mm z okuciami mechanizm dociskowy, etykieta wymienna, wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową, mix kolor

5

 

 

4. Papier ksero A4 do wszystkich urządzeń biurowych , do wydruków dwustronnych

10 ryz

 

 

5. Koszulka A4 bantex 100 szt./opak, krystaliczne,

4

 

 

6. Papier do nadruku etykiet samoprzylepnych 100x60 120szt

12sztA4.

 

 

7. Karton wizytówkowy A4, 220g/m2, karton tłoczony, kremowy, do zaproszeń, certyfikatów

120 arkuszy

 

 

8. Skoroszyt A4 PCV sztywny wpinany, przód wykonany z przezroczystej folii PCV, tył kolorowy, wyposażony w papierowy, wsuwany pasek do opisu,
przystosowany do wpięcia do wszystkich typów segregatorów.

5

 

 

9. Przezroczysta taśma klejąca, 18mmx30m

1

 

 

10. Zszywki model 26/6 (małe opakowanie po 1000szt)

1

 

 

11. Toner HP LJ1150 Black Point Plus

1

 

 

12. Marker suchościeralny z okrągłą końcówką - czarny

3

 

 

13. Marker suchościeralny z okrągłą końcówką - kolor

3

 

 

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO

 

 

 

…………..…………………………….

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej

 

Zaproszenie do złożenia oferty - prowadzenie zajęć

Łomża 31.08.2015 r.

Znak sprawy: ZSMiO.26.2.7.2015

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2014/2015 z dnia 20.04.2015r.zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR. Przedmiotem zamówienia jest:przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturowego i pedagogicznego uczniów ZSMiO Nr 5 w Łomży przed wyjazdem na zagraniczne staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+. Projektobejmie40 uczniów ZSMiO Nr 5 w Łomży, którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI:  1.10.2015 – 30.04.2016

W załączniku przedstawiono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wymagania zamawiającego i  zaoferuje najniższą cenę.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Oferta pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturowego i pedagogicznego”do dnia 7.09.2015r.  do godz. 1030w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul. Przykoszarowa 22, w sekretariacie,  fax.nr: 086 218 62 39,  lub drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@zsmio.pl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.09.2015r. o godz. 1035 w pokoju 105.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kamil Piwko – koordynator projektu - tel.: 535 964 645

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

- na stronie internetowej Zamawiającego  - http://www.zsmio.pl,  w zakładce - Wyniki zamówień publicznych do 30 000 Euro

- przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnie z art. 44 ustawy - z wykorzystaniem wzoru: załącznik nr 3.

2. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia - z wykorzystaniem wzoru:załącznik nr 4.

3. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2.

Cenę należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w zaproszeniu do składania ofert,ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w zaproszeniu. Cena podana w ofercie jest ostateczną ceną brutto i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy. Do porównania i oceny ofert będzie brana pod uwagę łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

………………………………..……            ………………………………..…………………..

        (podpis osoby sporządzającej)               (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Wzór oferty.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanym potencjale kadrowym.

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej – zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogicznego w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejska Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ wybrano firmę Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44., która zaproponowała najniższą cenę 15 050 zł brutto.

 

 ________________________________________________________________________________________________________________

 Zaproszenie do złożenia oferty - zarządzanie

Łomża 31.08.2015 r.

Znak sprawy: ZSMiO.26.2.6.2015

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża działając zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2014/2015 z dnia 20.04.2015r.zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR.Przedmiotem zamówienia jest: zarządzanie, księgowość, przygotowywanie dokumentacji i koordynacja działań w celu realizacji projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany będzie dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Planowana liczba uczniów uczestniczących  w projekcie – 40 osób. W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od 15.09.2015 do 20.12.2016 r.

W załączniku przedstawiono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wymagania zamawiającego i  zaoferuje najniższą cenę. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Oferta na zarządzanie, przygotowywanie dokumentacji i koordynację działań w celu realizacji projektu staży zagranicznych”do dnia 7.09.2015r.  do godz. 1000w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul. Przykoszarowa 22, w sekretariacie,  fax.nr: 086 218 62 39 ,  lub drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@zsmio.pl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.09.2015r. o godz. 10.35 w pokoju 105.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Andrzej Borawski – Kierownik Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży -tel.: 504211088

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

- na stronie internetowej Zamawiającego  - http://www.zsmio.pl,  w zakładce - Wyniki zamówień publicznych do 30 000 Euro

- przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zamówienie publiczne z  art.22 ust. 1 ustawy - zgodnie z art.44 ustawy - z wykorzystaniem wzoru: załącznik nr 3.

3. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2.

Cenę należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w zaproszeniu do składania ofert,ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w zaproszeniu. Cena podana w ofercie jest ostateczną ceną brutto i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy. Do porównania i oceny ofert będzie brana pod uwagę łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

………………………………..…                     ….…..…………..…………………...............…

(podpis osoby sporządzającej)                       (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Wzór oferty.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

/

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie, księgowość, przygotowywanie dokumentacji i koordynację działań w celu realizacji projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ wybrano firmę Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44., która zaproponowała najniższą cenę 19 500 zł brutto.

Script logo