Regulaminy

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„NAJLEPSI W SWOIM ZAWODZIE DZIĘKI PRAKTYKOM ZAGRANICZNYM”

 

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie: „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym”, realizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w oparciu o umowę numer nr 2015-1-PL01-KA102- 015016  z Narodową Agencją w ramach programu Erasmus +, Kształcenie i szkolenie zawodowe.

 

§ 2

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje się poniższe definicje:

1)      Projekt – zespół działań i przedsięwzięć realizowanych w ZSMiO nr 5 w Łomży  w okresie 01.06.2015-31.05.2017 roku w oparciu o umowę numer nr 2015-1-PL01-KA102-015016 z Narodową Agencją.

2)      ZSMiO nr 5 - Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Łomży

3)       Uczestnik – uczeń ZSMiO nr 5 w Łomży , pobierający naukę w jednym z zawodów; technik informatyk, technik mechatronik, lub technik pojazdów samochodowych , który przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacyjną do uczestnictwa w projekcie i został zakwalifikowany do wyjazdu na praktyki zagraniczne.

4)      Kierownik projektu – Sylwia Gradowska, nauczyciel ZSMiO nr 5 w Łomży.

5)      Koordynator Projektu – Kamil Piwko, nauczyciel ZSMiO nr 5 w Łomży.

6)      Opiekun – nauczyciel sprawujący opiekę nad uczestnikami Projektu w trakcie odbywania praktyk.

 § 3

Informacje o projekcie

 

1.      Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w okresie 01.06.2015 – 31.05. 2017.

2.      Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZSMiO nr 5 pobierających naukę 
w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i technik informatyk.

3.      Projekt skierowany jest do 40 uczniów:

20 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik, 10 uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz 10 w zawodzie technik informatyk. Zostanie przygotowana również lista rezerwowa – po dwóch rezerwowych uczestników dla każdej grupy wyjazdowej.

4.        W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w:

a)      Przygotowaniu językowo – kulturowym, obejmującym:

·         Warsztaty kulturowe – dwie grupy 20-osbowe

·         Zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 35 godzin z podziałem na trzy grupy w zależności od poziomu (dodatkowo w zajęciach biorą udział uczestnicy z listy rezerwowej)

·         Zajęcia z języka angielskiego zawodowego z uwzględnieniem kierunku nauczania w wymiarze 15 godzin dla każdej grupy (dodatkowo w zajęciach biorą udział uczestnicy z listy rezerwowej)

·         Zajęcia językowe z języka włoskiego w wymiarze 20 godzin dla każdej 20- osobowej grupy uczestników przeprowadzone w Polsce (dodatkowo
w zajęciach biorą udział uczestnicy z listy rezerwowej)

·         Zajęcia z języka włoskiego w wymiarze 20 godzin przeprowadzone we Włoszech

 

b)      warsztatach pedagogicznych w wymiarze 5 godzin

c)     4- tygodniowych praktykach zorganizowanych przez instytucję AMFI International w Celano dotyczy uczniów z ZSMiO nr 5 kształcących się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych

5.      Terminy wyjazdów:

 

I grupa : uczniowie klas III pobierający naukę w zawodzie technik informatyk i technik mechatronik: 03.05.2016 – 31.05.2016

 

II grupa: uczniowie klas II kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik: 04.09.2016 – 01.10.2016

 

§ 4

 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

 

1.      Każdy Uczestnik ma prawo do:

·         nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

·         zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

·         otrzymania materiałów promocyjnych.

2.      W celu zapewnienia jak najlepszej realizacji Projektu każdy Uczestnik zobowiązuje się do:

·         przestrzegania zapisów „Regulaminu rekrutacji”  i „ Regulaminu uczestnictwa w projekcie”,

·         systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne (brak godzin nieusprawiedliwionych)

·         uzyskania pozytywnych ocen w trakcie klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej z języka angielskiego i przedmiotów zawodowych

·         zawarcia umowy o staż zgodnie z założeniami Programu Erasmus+

·         uczestnictwa w zajęciach i działaniach zaplanowanych w ramach realizacji projektu (podpisy na listach obecności),

·         wypełniania w trakcie zajęć oraz po zakończeniu praktyk testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,

·         wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po powrocie ze stażu (Mobility Tool) .

·         współpracy z kierownikiem, koordynatorem, opiekunami i nauczycielami zaangażowanymi przy realizacji projektu,

·         przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa szczególnie podczas podróży oraz w trakcie pobytu na terenie Włoch,

·         przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,

·         nie oddalania się samodzielnego od grupy podczas wycieczek i wyjazdów.

3. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do założenia konta bankowego na własne nazwisko w celu przelania środków na opłacenie przelotu i kosztów utrzymania.

§ 5

 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1.         Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Kierownika Projektu w terminie do 7 dni od dnia Konferencji Rozpoczynającej Projekt (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego).

2.        Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa wyłącznie w przypadku bardzo ważnych powodów osobistych, losowych lub zdrowotnych. Rezygnacja musi być złożona na piśmie. Należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji, (np. zwolnienie lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. Decyzję o konieczności zwrotu poniesionych kosztów podejmuje Kierownik Projektu.

3.         W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w zadaniach projektowych lub wykluczenia z udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w projekcie (np. koszt transportu) oraz otrzymanych materiałów dydaktycznych
i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji lub wykluczenia.

 

§6

 Wykluczenie uczestnika z udziału w Projekcie

 Zespół projektowy zastrzega sobie prawo wykluczenia ucznia z udziału w projekcie w przypadku:

·         nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach realizacji projektu w ilości przekraczającej 10% ogólnej liczby zajęć

·         zaliczenie testów sprawdzających opanowanie języka poniżej 60%

·          drastycznego naruszenia zapisów regulaminu uczestnictwa w projekcie.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Script logo