Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Zakupy

Zaproszenie do złożenia oferty - ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne

Plik do pobrania

Łomża, dn. 22.02.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 - ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu POWER.

W ramach ubezpieczenia Zamawiający przewiduje wyjazd 24 osób (22 osób w wieku do 20 lat, 2 opiekunów do 45 lat) do Włoch w okresie 02.05.2017 do 31.05.2017:

Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż podana w tabeli i zakres ubezpieczenia obejmuje:

L.p.

Zakres ubezpieczenia

Minimalna suma ubezpieczenia

1.

Koszty leczenia i Assistance

120 000 zł

2.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

10 000 zł

3.

Odpowiedzialność Cywilna

20 000 zł

4.

Bagaż podróżny

500 zł

praca fizyczna wykonywana za granicą

-ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące uszkodzenie lub zagubienie bagażu);

- odpowiedzialność cywilną (ubezpieczenie od odpowiedzialności),

- wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy),

- śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za ubezpieczenie osób.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną na adres: power@zsmio.pl lub złożyć do

sekretariatu zamawiającego do dnia 28.02.2017r. godz. 11.00 wpisując w temacie wiadomości – Oferta na ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28.02.2016r. o godz. 11.30

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Rafał Bućkowski -602875708

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

                …....................................................                                            ……………………............……….

( podpisy osób: sporządzającej i akceptującej)                                                                         (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby  upoważnionej)

 

Załącznik 1

....................................................

(miejscowość, data)

..................................................................................

(nazwa Firmy ubezpieczeniowej, adres

nr tel.................................. nr fax..............................)

OFERTA

            Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu POWER.

Oferuję(my) ubezpieczenie będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- 24 osoby (22 osoby w wieku do 20 lat, 2 opiekunów do 45 lat) do Włoch - okres 02.05.2016 do 31.05.2016

L.p.

Zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia (zł)

Składka brutto (zł)

1.

Koszty leczenia i Assistance

 

 

2.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 

 

3.

Odpowiedzialność Cywilna

 

 

4.

Bagaż podróżny

 

 

 

Składka brutto razem

 

 

Do oferty dołączam KALKULACJĘ UBEZPIECZENIA

.........................................................................................

(data i podpis Przedstawiciela Firmy Ubepieczeniowej)

<< Go back to the previous page