Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Zakupy

Zaproszenie do złożenia oferty - przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć

Łomża 21.11.2016 r.

Znak sprawy: ZSMiO.26.2.4.2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2014/2015 z dnia 20.04.2015r. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR. Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturalnego i pedagogicznego uczniów ZSMiO Nr 5 w Łomży przed wyjazdem na zagraniczne staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu PO WER. Projekt obejmie 50 uczniów ZSMiO Nr 5 w Łomży, którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI:  1.12.2016 – 21.04.2017

W załączniku przedstawiono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wymagania zamawiającego i  zaoferuje najniższą cenę.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Oferta pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturalnego i pedagogicznego” do dnia 24.11.2016 do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul. Przykoszarowa 22, w sekretariacie,  fax.nr: 086 218 62 39 ,  lub drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@zsmio.pl.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2016r. o godz. 11.45 w pokoju 105.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Andrzej Borawski – koordynator projektu - tel.: 504211088

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

- na stronie internetowej Zamawiającego  - http://www.zsmio.pl,  w zakładce - Wyniki zamówień publicznych do 30 000 Euro

- przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnie z art. 44 ustawy - z wykorzystaniem wzoru: załącznik nr 3.

2. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia - z wykorzystaniem wzoru: załącznik nr 4.

3. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2.

Cenę należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w zaproszeniu do składania ofert, ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w zaproszeniu. Cena podana w ofercie jest ostateczną ceną brutto i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy. Do porównania i oceny ofert będzie brana pod uwagę łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

………………………………..……            ………………………………..…………………..

        (podpis osoby sporządzającej)               (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Wzór oferty.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanym potencjale kadrowym.

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia usługi edukacyjnej:

Miejsce przeprowadzenia szkoleń: zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych
i Ogólnokształcących Nr 5 W Łomży będą zorganizowane w budynku ZSMiO Nr 5 w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22, bądź w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 21.04.2017r. według harmonogramu szkoleń ustalonego przez kierownictwo projektu i uzgodnionego z Wykonawcą. Zajęcia szkoleniowe mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 18:00, w czasie trwania roku szkolnego oraz w soboty w godz. 8:00 – 14:00 i muszą uwzględniać możliwości dojazdu uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Godzina zajęć obejmuje 45 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę i kierownictwo projektu.

Celem wszystkich realizowanych części jest zdobycie umiejętności językowych niezbędnej do porozumiewania się i rozumienia kultury kraju docelowego, gdzie uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe, a także podniesienie zdolności uczniów do samodzielności w kontaktach z osobami z innych krajów Unii Europejskiej oraz zwiększania ich szans na rynku pracy.

Zadania Wykonawcy

Szkolenie z języka angielskiego i  włoskiego z elementami przygotowania kulturalnego i pedagogicznego dla osób wyjeżdżających na praktyki zagraniczne.

Zajęcia z języka angielskiego mają być  przeprowadzone z podziałem na trzy grupy .

Zajęcia z języka angielskiego obejmować mają:

  • 30 godzin ogólnych zajęć językowych zgodnie z poziomem zaawansowania
  • 15 godzin zajęć z języka angielskiego zawodowego zgodnie z profilem nauczania

Zajęcia z języka włoskiego w wymiarze 30 godzin mają być przeprowadzone z podziałem na dwie grupy.

Przygotowanie kulturalne z zakresu życia i zwyczajów osób żyjących we Włoszech ma być realizowane  w formie warsztatów w wymiarze 10 godzin.

Przygotowanie pedagogiczne dla wszystkich wyjeżdżających na praktyki zagraniczne ma obejmować  pięciogodzinne warsztaty, mające na celu integrację grupy i przygotowanie jej do umiejętnego radzenia sobie w trudnej sytuacji przebywania w nowym otoczeniu i obcowania z inną kulturą. W czasie warsztatów uczniowie powinni dowiedzieć się jak radzić sobie w sytuacjach stresujących i konfliktowych, poszerzyć swoją wiedzę na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących innych kultur i narodowości. Uczniowie mają wyrobić w sobie postawę tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i narodowości.

Łącznie 240 godzin szkoleniowych.

 

Wykonawca opracuje program szkolenia z zakresu języka angielskiego, który ma przygotować uczniów do kontaktów z osobami z innego kraju jak również poszerzać słownictwo z zakresu programu praktyk jaki będą realizować uczniowie w czasie pobytu za granicą (na praktyki będą zakwalifikowani uczniowie z technikum mechatronicznego, samochodowego, elektrycznego i informatycznego).

Wykonawca zobowiązuję się do przeprowadzenia testu diagnostycznego w celu określenia poziomu zaawansowania języka angielskiego i podziału uczestników na trzy grupy. Wyniki testu oraz sposób podziału na grupy zostaną przedłożone Zamawiającemu celem akceptacji. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testu ewaluacyjnego na zakończenie kursu w celu ustalenia postępów uczniów.

Program zajęć języka angielskiego powinien przede wszystkim kształcić umiejętności komunikacji językowej dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne. Powinien być podzielony na następujące działy:

w każdej grupie

1. Zajęcia konwersacyjne – 17h

2. Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem – 11h

3. Umiejętność pisania listu motywacyjnego i CV -2h

4. język angielski zawodowy dla profilu informatycznego – 15h

5. język angielski zawodowy dla profilu mechatronicznego  – 15h

6. Język angielski zawodowy dla profilu technik pojazdów samochodowych/technik elektryk – 15h

Program zajęć z przygotowania kulturalno-pedagogiczno-językowego dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne powinien umożliwić poznanie kultury, zwyczajów i zwrotów językowych używanych w kraju docelowym.

Program zajęć z języka włoskiego powinien obejmować zajęcia o charakterze konwersacyjnym umożliwiające uczniom późniejszą swobodę w porozumiewaniu się w sytuacjach codziennych.

Akceptacja zaproponowanych programów nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę planu zajęć. Realizację co najmniej 30% zajęć szkoleniowych Wykonawca musi zaplanować z wykorzystaniem tablicy interaktywnej udostępnionej w jednej z pracowni znajdującej się w budynku ZSMiO Nr 5 w Łomży. Szkoła udostępni pracownię z tablicą interaktywną, projektorem multimedialnym oraz ma możliwość udostępniania pracowni z indywidualnymi stanowiskami wyposażonymi w słuchawki i mikrofony do nauki języka obcego.

Opracowane programy zajęć i warsztatów zostaną przekazane Zamawiającemu i opublikowane na stronie internetowej  szkoły.

Załącznik nr 2

....................................................

(miejscowość, data)

..................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres

nr tel....................... nr fax..............................)

 

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  na zadanie pn.:

   Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturalnego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży przygotowujących do wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe realizowane w ramach w ramach projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” współfinansowanego  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu PO WER.

 

1.Oferuję(my) wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia,   zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

      

brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).

 

2.  Termin realizacji  ...............................r.

3.  Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie.

 

                                                                                  ……………………………………. 

                                                                                        (data i podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3

................................................

(Wykonawca )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do zaproszenia na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturalnego i pedagogicznego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży przygotowujących do wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu PO WER. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące:

9.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

9.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

9.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

9.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Jednocześnie oświadczam/-y, że nie zachodzi żadna przesłanka do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 cyt. Ustawy

 

 

.........................dnia..............2016 roku                 …..................................................................

( podpisano imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Załącznik nr 4

Potencjał kadrowy

OŚWIADCZENIE - INFORMACJA

Przystępując do zaproszenia na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturalnego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i  Ogólnokształcących:

Oświadczam(-y), że:

Wykonawcami będą osoby/a posiadające wymagane uprawnienia, posiadające kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, odpowiednie do prowadzenia ww. zajęć lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400)i;

( lub: w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną):

Ja niżej podpisany/a posiadam wymagane uprawnienia tj. posiadam kwalifikacje, określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, odpowiednie do prowadzenia ww. zajęć.

 

............................................                       ..................................................................................

(miejscowość i data)                                      (podpis /imię i nazwisko/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

 

i niepotrzebne skreślić

<< Go back to the previous page