Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Zakupy

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi transportowe

Plik do pobrania

Łomża, dn. 22.02.2017

Zaproszenie do złożenia oferty  na usługi transportowe

            Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty na usługi transportowe dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu POWER.

W ramach usługi transportowej Zamawiający przewiduje przetransportowanie wymienionej grupy osób według harmonogramu:

            - przewóz grupy 24 osób wraz z bagażami (do 23 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Łomża – Warszawa lotnisko Okęcie dnia 2 maja 2017 – godzina odlotu grupy 12:30 (miejsce i czas wyjazdu: ZSMiO Łomża godz. 6.00)

            - podróż powrotna grupy wraz z bagażami (do 23 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Warszawa lotnisko Okęcie – Łomża w dniu 31 maja 2017 – planowana godzina przylotu 18:05.

            Termin wykonania zamówienia oraz jego harmonogram został przedstawiony powyżej. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za usługę przewozu.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną na adres: power@zsmio.pl , faksem na nr (86)218-62-39 lub złożyć w sekretariacie zamawiającego do dnia 28.02.2017r. godz. 11.00 wpisując w temacie wiadomości – Oferta na usługę transportową.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28.02.2017. o godz. 11.30.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Rafał Bućkowski – tel. 602875708

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

…..........................................................................                                                               ……………………............………..

( podpisy osób: sporządzającej i akceptującej)                                         (podpis Kierownika zamawiającego lub                                                                                                                                                  osoby upoważnionej)

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 1

....................................................

(miejscowość, data)

..................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres

nr tel....................... nr fax..............................)

 

OFERTA

            Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na usługi transportowe dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch realizowanych w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu POWER.

            W ramach usługi transportowej Zamawiający przewiduje przetransportowanie wymienionej grupy osób według harmonogramu:

            - przewóz grupy 24 osób wraz z bagażami (do 23 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Łomża – Warszawa lotnisko Okęcie dnia 2 maja 2017 – godzina odlotu grupy 12:30 (miejsce i czas wyjazdu: ZSMiO Łomża godz. 7.00)

            - podróż powrotna grupy wraz z bagażami (do 23 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Warszawa lotnisko Okęcie – Łomża w dniu 31 maja 2017 – planowana godzina przylotu 18:05.

Oferuję(my) wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

Wartość zamówienia

Cena brutto za 1 km

Szacowana wartość kilometrów na trasie Łomża-Warszawa

Warszawa-Łomża

Całkowita cena brutto za transport

 

 

 

 

 

 

.......................................................................

(data i podpis Wykonawcy)            

 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 2

 

UMOWA nr ……………..

Zawarta w dniu ………………..., pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących

Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, reprezentowanym przez Jacka Koconia – Dyrektora Szkoły działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07.07.2016r zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą przewozową: …………………………………………………........................., zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

            Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie transportu młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży na i z lotniska, która będzie realizować staże

zagraniczne w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu POWER.

§ 2

            Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy będzie transport osób według harmonogramu:

            - przewóz grupy 24 osób wraz z bagażami (do 23 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Łomża – Warszawa lotnisko Okęcie dnia 2 maja 2017 – godzina odlotu grupy 12:30 (miejsce i czas wyjazdu: ZSMiO Łomża godz. 7.00)

            - podróż powrotna grupy wraz z bagażami (do 23 kg bagażu głównego i do 10 kg bagażu podręcznego na osobę) na trasie Warszawa lotnisko Okęcie – Łomża w dniu 31 maja 2017 – planowana godzina przylotu 18:05.

§ 3

            Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego pojazdu, skontrolowanego w dniu

wyjazdu przez policję, do przewozu wyżej wymienionych osób wraz z bagażem w warunkach
o wysokim standardzie.

§ 4

            Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego

transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

§ 5

            Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd

zaplanowaną trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie techniczne.

§ 6

            W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez policję lub inne

organy do tego uprawnione do jazdy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie

natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego

środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny.

§ 7

1. Wartość usługi strony ustalają na ……………..zł brutto. Słownie: …................................................................…………………………… złotych …………… groszy.

2. Strony ustalają, iż ceny określone w ust.1 nie wzrosną przez cały okres trwania umowy.

3. Zapłata za wykonanie zlecenia płatna będzie po wykonaniu usługi dnia 31.05.2017r. z rachunku

Zleceniodawcy na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na wystawionym rachunku w terminie 14

dni od daty otrzymania go przez Zamawiającego.

4. W przypadku wycofania się Zleceniobiorcy z realizacji umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się

do zorganizowania transportu grupy przez innego przewoźnika w warunkach nie gorszych niż oferowane przez Zleceniobiorcę po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu zmiany przez Zamawiającego. Z tytułu wykonania umowy przez innego przewoźnika Zamawiający zapłaci kwotę nie wyższą niż ta ustalona w ust.1.

5. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy Zleceniobiorca zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 50% wartości zlecenia.

§ 8

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn.zm.).

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Zleceniodawca                                                                                                          Zleceniobiorca

…………………………                                                                                ..……………………..

<< Go back to the previous page